Thomas Bossard 15/02 - 21/04 (NL)

Thomas Bossard, geboren in 1971 in Poitiers, Frankrijk, in een grote en creatieve familie, ontwikkelde al op jonge leeftijd een passie voor kunst. Zijn moeder stimuleerde deze interesse door hem mee te nemen naar verschillende musea, waar hij onder andere de werken van kunstenaars als Fernand Léger ontdekte. Tekenen werd zijn manier van communiceren, en zijn talent leidde ertoe dat hij Schone Kunsten ging studeren aan de universiteit.

Na zijn afstuderen verkende Bossard verschillende creatieve gebieden, waaronder publiciteit, illustratie, porseleinproductie en animatie en film. Uiteindelijk vond hij zijn roeping als scenograaf bij het Théâtre du Capitole in Toulouse. Ondanks dat hij niet van plan was kunstenaar te worden, waardeerde Bossard het uitoefenen van zijn verbeeldingskracht in elke bezigheid.

Zijn meer dan tien jaar durende dienstverband bij het Théâtre du Capitole liet een blijvende indruk achter. De levendige individuen daar, van zangers tot regisseurs, werden personages in zijn schilderijen. Ondanks zijn makkelijke aard voelde Bossard uiteindelijk de drang om onafhankelijk te creëren, wat hem deed besluiten het theater te verlaten.

Bossards werk wordt uniek beïnvloed door dans en culinaire kunst. Dans weerspiegelt herinneringen aan het zien van zijn dochter veranderen van een onhandig kind in een gracieuze balletdanseres, terwijl culinaire kunst een eerbetoon is aan zijn langdurige vriendschap met een chef in Toulouse. Ongeacht het onderwerp, injecteert Bossard zijn werken met humor en optimisme.

Zijn tentoonstellingen strekken zich uit over Parijs, Toulouse en verschillende locaties in heel Frankrijk, evenals in het Verenigd Koninkrijk, waaronder Londen, NEC Birmingham, Cambridge en Edinburgh.

Omschreven als een dichter, ondeugend, spottend, teder, ironisch, grappenmaker, eigenzinnig, licht en euforisch, drukken de schilderijen van Bossard een breed scala aan emoties uit. Zijn personages, met hun eenvoud en oprechte menselijkheid, creëren een geruststellende wereld die resoneert bij kijkers. Bossard combineert vaardig meesterschap in tekenen en schilderen met een speelse kijk op de wereld, waardoor hij ons uitnodigt in een epicurische wereld waar onschuld nog steeds een plaats inneemt.

In zijn artistieke reis voegt Bossard zich bij de groten der aarde zoals Daumier, Folon, Sempé, Buster Keaton, Jacques Tati en Pierre Etaix. Samen dragen ze bij aan het waarderen van lichtheid en bieden ze momenten van ontsnapping aan de vluchtigheid van het bestaan. Als een veer in de wind nodigen Bossards schilderijen ons uit om naar de hemel te kijken.

Thomas Bossard 15/02 -21/04 (EN)

 

Thomas Bossard, born in 1971 in Poitiers, France, into a large and creative family, developed a passion for art at an early age. His mother nurtured this interest by taking him to various museums, where he encountered the works of artists like Fernand Léger. Drawing became his means of communication, and his talent led him to pursue Fine Arts at university.

After graduation, Bossard explored various creative fields, including publicity, illustration, porcelain production, and animation and film. Eventually, he found his calling as a scenographer at Théâtre du Capitole in Toulouse. Despite not setting out to be an artist, Bossard valued exercising his imagination in every occupation.

His tenure at Théâtre du Capitole, lasting over a decade, left a lasting impact. The vibrant individuals working there, from singers to stage directors, became characters in his paintings. Despite his easy-going nature, Bossard eventually felt the urge to create independently, leading him to leave the theater.

Bossard's work is uniquely influenced by dance and culinary art. Dance reflects memories of witnessing his daughter evolve from a clumsy child to an elegant ballet dancer, while culinary art pays homage to his long-standing friendship with a chef in Toulouse. Regardless of the subject, Bossard infuses his works with humor and optimism.

His exhibits span Paris, Toulouse, and various locations throughout France, as well as in the UK, including London, NEC Birmingham, Cambridge, and Edinburgh.

Described as a poet, mischievous, mocking, tender, ironic, prankster, offbeat, light, and euphoric, Bossard's paintings express a wide range of emotions. His characters, with their simplicity and genuine humanity, create a reassuring world that resonates with viewers. Bossard skillfully blends drawing and painting mastery with a playful perspective on the world around him, inviting us into an epicurean realm where innocence still holds a place.

In his artistic journey, Bossard joins the ranks of great artists like Daumier, Folon, Sempé, Buster Keaton, Jacques Tati, and Pierre Etaix. Together, they contribute to appreciating lightness and offer moments of escape from the ephemeral nature of existence. Like a feather in the wind, Bossard's paintings invite us to gaze at the sky.