"To be Frank" Frank Van Driel 

Frank van Driel (Leiden, 1966) internationaal bekend om zijn gebruik van ‘Dutch Light’ bij stillevens, portretten en klassieke naakten, introduceert met zijn expositie ’to be frank’ een nieuw genre. Dit genre is ontstaan uit de series gecreëerd tijdens zijn ‘artist in residence’-periode (Italië 2018), waarbij hij de naakten en stillevens op subtiele wijze voor het eerst samenbrengt en gebruikmaakt van ‘straight photography’.

Geïnspireerd door de 17e-eeuwse Vlaamsche en Hollandse meesters creëert Frank van Driel fotokunst waarbij verleden, heden en toekomst met elkaar zijn verweven. Met zijn expositie ‘to be frank’ toont van Driel waar hij voor staat: 'If you always do what you've always done, you'll always get what you've always got’ (Henri Ford). Van Driel maakt gebruik van storytelling, waardoor je als toeschouwer inzicht krijgt in zijn belevingswereld.

Het autonome werk van Frank van Driel is gepresenteerd in musea - zowel in Nederland als in het buitenland op kunstbeurzen zoals KunstRAI, PAN Amsterdam, Rotterdam Contemporary en TEFAF Maastricht. Zijn werk is internationaal bekroond en maakt deel uit van privé- en bedrijfscollecties. Alle werken zijn individueel gesigneerd en genummerd en altijd voorzien van certificaat van authenticiteit.

ENG

Frank van Driel (Leiden, 1966), internationally known for his use of 'Dutch Light' in still lifes, portraits and classic nudes, introduces a new genre with his exhibition 'to be frank'. This genre originates from the series created during his ‘artist-in-residence’ period (Italy 2018), where he combines nudes and still lifes in a subtle way for the first time using 'straight photography’.

Inspired by 17th century Flemish and Dutch masters, Frank van Driel creates photographic art where past, present and future are intertwined. With his exhibition 'to be frank' van Driel shows what he stands for: 'If you always do what you've always done, you'll always get what you've always got' (Henri Ford). Van Driel uses storytelling, which gives the viewer insight into his world of experience.

The autonomous work of Frank van Driel has been presented in museums both in the Netherlands and abroad at art fairs such as KunstRAI, PAN Amsterdam, Rotterdam Contemporary and TEFAF Maastricht. His work has received international awards and is part of private and corporate collections. All works are individually signed and numbered and always accompanied by a certificate of authenticity.

Permanent Sculptor Season 2022/2023 

Joachim Seitfudem

De houtbeeldhouwer Joachim Seitfudem (Starnberg, 1987) groeide op in een kunstenaarsfamilie. Zijn vader is ook beeldhouwer, zijn moeder was schilderes. Zelf wilde hij nooit kunstenaar worden - integendeel, hij probeerde er zich lange tijd van te distantiëren. "Maar kunst is als een ziekte, je hebt het in je en op een gegeven moment breekt het uit je."

Zijn werken zijn heel persoonlijk. Seitfundem verwerkt er zijn ervaringen, gedachten en belevenissen in. Na de dood van zijn moeder en een gevangenisverblijf - vanwege zijn verwikkeling in een overval en drugsdelict - ontwikkelde hij een nieuw besef van tijd, vrijheid en de dood. “Achteraf gezien was het alleen door deze tragische ervaringen dat ik mijn ware potentieel ontdekte.”

Joachim Seitfudem creëert figuren uit hout, dikwijls uit oude klokonderdelen. Zijn werken vertellen verhalen over jonge zielen, dromen de dood en het verstrijken van de tijd. De meeste van zijn werken zijn geklemd in zwarte dozen, alsof ze thuishoren in een eigen wereld en niets afleidt van hun boodschap. Zijn surrealistische taferelen herinneren ons eraan om in het hier-en-nu te leven.

Joachim Seitfudem over zijn kunst

“Ik doe wat ik leuk vind, wat ik nog niet eerder heb gezien. Het maakt me niet uit of anderen het mooi vinden. Het belangrijkste is dat het de kijker intrigeert, in positieve of negatieve zin.”

“Sinds kort probeer ik nieuwe technieken en materialen te verkennen. Met mijn nieuwe sculptuur 'Distance' laat ik mijn bronstechnieken zien. Het beeld is gemaakt tijdens de eerste coronapandemie, toen de mens afstand moest nemen van alles en iedereen. Het beeld toont dat ieder mens - ongeacht zijn afkomst - hunkert naar nabijheid en aanraking. In essentie hebben we allemaal dezelfde verlangens.”

ENG

Wood sculptor Joachim Seitfudem (Starnberg, 1987) grew up in a family of artists. His father is also a sculptor, his mother was a painter. He never wanted to pursue the artistic profession - on the contrary, he tried to distance himself from it for a long time. "But art is like a disease, you have it in you and at some point it breaks out of you."

His works are very personal. In them Seitfudem processes his experiences, thoughts and adventures. After the death of his mother and a prison sentence for his involvement in a robbery and a drug crime - he developed a new sense of time, freedom and death. "In retrospect, it was only through these tragic experiences that I discovered my true potential."

Joachim Seitfudem on his art
"I do what I like, what I have not seen before. I do not care if others like it. The intent is that it intrigues, whether it is positive or negative.”

“Recently I have been trying to explore new techniques and materials. My new sculpture 'Distance' shows my bronze techniques. It was made during the first corona pandemic, when people had to distance themselves from everything and everyone. The sculpture shows that every human being - regardless of their origin - craves closeness and touch. In essence, we all have the same desires.”